ERI – KME

Rychlost

Během 35 vteřin přístroj dokáže zjistit stav tělesných údajů tzv. Markerů (biologické, biochemické, biofyzikální, psychosomatické).

Bezpečnost

Přístroj používá pasivní detekci, což znamená, že detekuje pouze přirozeně narůstající elektromagnetické pole vyzařované objektem. Nevysílá aktivní signály, jako je tomu například u ultrazvuku. ERI funguje pouze jako pasivní anténa, takže nezasahuje nebo nezmění životní procesy v těle osoby.

Zjišťuje

Viry, Bakterie, Patogenní prvky, Parazitární houby, Parazity, Toxiny, Vitamíny, Mikroorganismy, Alergeny, Nervový systém, Stres, Anabolické procesy, Imunitní systém, Duševní zdraví, Alopatické léky, Homeopatické léky, Doplňky stravy , Minerály a tekutiny,  Orgánové systémy

zlepšuje zdraví a kvalitu života

ERI je vysoce citlivý sytém nové generace spektrálně dynamického zařízení, které zlepšuje zdraví a kvalitu života.

Zlepšení zdravotního stavu o 15%

Samotná harmonizace trvá 28 minut. Zlepšení zdravotního stavu je o 15% po jednom sezení.

Prevence

Vyhodnocení neprojevených potíží v rámci prevence

Přístroj ERI – KME

Eri je nadčasová technologie, která umožňuje detailní zjišťění všech základních i pokročilých informací o stavu organizmu a jeho následném harmonizování do optimálního stavu.

Nejpřesnější diagnostika lidského organismu

Technické informace pro lékaře, zdravotnický personál, terapeuty, poradce i veřejnost.

Diagnostika ERI je nejen nástrojem k lékařskému vyšetření, ale i k terapeutickému skenování, které umožňuje provádět například:

  • zjišťování prvotních příčin vzniku nemocí
  • stanovení širokého spektra patologických onemocnění a náchylností
  • určování konkrétní lokalizace patologických procesů a diagnostikuje skryté patologie za účelem prevence nebo prokázané patologie za účelem dalšího léčení
  • včasnou diagnostiku a diagnostikovat zdravotní stav všech systémů a orgánů

Významnou jedinečností je zjištění předklinických druhů onemocnění, diagnostika rizika a funkčních poruch různého původu  za účelem prvotní prevence nemocí.

 

KME – technologie

Systém umělé inteligence, Váš osobní pomocník pro zdravý životní styl.

 

Co je KME

Screeningový systém pro integrativní medicínu i pro každého, kdo myslí na své zdraví a sleduje vývoj vědy.

 

Dva v jednom

Holistický přístup při posuzování aktuálního stavu lidského těla.

Možnost zásadně pozitivně ovlivnit zásoby lidského těla.

 

Servis

Cloudové technologie jsou základem naší rychlé a spolehlivé podpory. Zaručujeme stabilitu práce, bezpečnost používání a školení v používání Systému.

 

Osystému KME

Se systémem KME můžete vyhodnotit aktuální stav lidského těla.

Systém využívá speciální počítačový program ERI™-Qlife, založený na principech “umělé inteligence” a sémantické analýzy.

Základem fyzikálního principu systému KME je skutečnost, že každá hmota sestává ze substance a pole. Tyto dvě části hmoty jsou neoddělitelně spojeny.

Všechny procesy, které probíhají v substanci hmoty, se odrážejí v dynamice změn v jejím poli. Naopak, změny v dynamice pole se projeví v dynamice procesů v substanci.

Dynamická intenzita elektrického pole je jedním ze základních ukazatelů změn v hmotě.

KME převádí intenzitu pole lidského těla na matematický model ve formě souboru různých “markerů”. Systémová databáze obsahuje soubory markerů pro různé procesy a stavy organismu.

Zaznamenaný (naskenovaný) markery lidského pole v Systému KME se porovnává s markery z databáze podle stupně jejich vzájemné shody parametrů.

Vzhledem k vztahu mezi změnami v elektrickém pólu a dynamikou procesů ve hmotě, zavádí systém KME nový přístup k udržení regulační rovnováhy v těle. Tento přístup je založen na regulaci rovnováhy fyziologických procesů v těle s použitím regulaci dynamiky elektrického pole těchto procesů.

 

Jak systém «KME – ERI™» funguje.

Hlavním biofyzikálním parametrem metody KME je dynamická síla elektrického pole živého organismu. Tuto skutečnost určuje nerozlučné spojení mezi dvěma hlavními stavy živé hmoty – látkou a polem. Informace získané při analýze dynamiky síly pole jsou spektrálně-dynamickým markerem („obrazem“) aktuálního stavu. Marker je dynamická digitální charakteristika elektrického pole různých procesů, ke kterým dochází v těle, a jejich různých kombinací. Markery popisují průměrné statistické charakteristiky těchto procesů.

 

Software ERI™

Princip fungování programů ERI ™ je založen na rozpoznávání „obrazů“. „Obrazem“ (markerem) v systému KME je dynamická intenzita elektrického pole, která odpovídá aktuálním procesům lidského těla v daném okamžiku.

Za účelem získání informací o aktuálních procesech v lidském těle, stavech jeho orgánů a systémů, reakcích a jejich příčinách je marker vyšetřované osoby zaznamenaný pomocí senzoru porovnán s průměrnými statistickými markery těchto stavů a procesů, které jsou v databázi programu ERI ™.

Softwarové rozhraní systému KME – ERI ™, terminologie a báze znalostí jsou prezentovány v ruštině, angličtině, němčině, češtině, francouzštině, italštině, španělštině a polštině.

 

Systém KME – ERI ™ umožňuje uživateli:  

          vyhodnotit stávající a potenciální zdravotní rizika.

          vyhodnotit vliv psycho-emocionálního stavu a osobních psychologických charakteristik na fyziologické procesy a zdravotní ukazatele.

          dávat doporučení o vytvoření dynamického programu zdravé výživy.

          umožní vám optimálně vybrat komplex biologických přísad.

          umožní posoudit funkční aktivitu vitamínů a mikroelementů pro korekci tkáňového metabolismu.

          dát doporučení na nezbytné fyzické (svalové) zátěže pro pohybový aparát.

          na základě korekce rovnováhy energetických charakteristik obnovit nejlepší celkovou pohodu a funkčnost všech systémů těla.

          umožní posoudit prognózu účinnosti a trvání použití vybraných metod a korekčních programů k dosažení optimálního výsledku s přihlédnutím k individuální reaktivitě organismu a adaptivním zdrojům všech jeho systémů.

          umožňuje vypracovat zdravotní prognózu, která odráží vztah, stupeň aktivity a směr procesů a stavů na různých úrovních lidského těla.

 

Rozdíly a výhody Systému

Základní rozdíl mezi KME a jinými screeningovými systémy spočívá v tom, že tento systém v procesu hodnocení stavu těla pracuje v pasivním režimu bez jakéhokoli dopadu na osobu.

Systém KME je věrným pomocníkem běžným uživatelům stejně jako specialistům s nejširší oblastí jejich činnosti.

V případech, kdy je systém KME zapojen do práce lékaře, stává se plnohodnotným účastníkem procesu komunikačních vztahů: lékař – systém KME – pacient. Systém KME umožňuje zohlednit dynamiku stavu pacienta a okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů terapeutických opatření.

Systém KME může efektivně využívat specializovaný trenér zabývající se zdravým životním stylem a aktivní dlouhověkostí. Systém KME umožní vytvořit podobný triumvirát vztahů: specializovaný trenér – systém KME – pacient. Specializovaný trenér dostane příležitost navázat optimální kontakt s klientem, aby rychle zhodnotit jeho fyzický a emocionální stav.

Na základě posouzení stavu klienta za systémem KME a na základě jeho potřeb dostane trenér možnost doporučit klientovi různé produkty, včetně doplňky stravy, a to v souladu s různými schématy prevence a udržování zdraví.

Systém KME umožňuje vzít v úvahu dynamiku stavu pacienta, okamžitě provést úpravy strategie a taktiky jednotlivých algoritmů pro provedení zdravotních opatření.

Systém KME s vysokou mírou efektivity může být zapojen do rodinného kruhu za účelem osobní kontroly a celkového zlepšení zdravotního stavu každého z jeho členů.

 

POZOR: Použití systému KME nenahrazuje stávající laboratorní, klinické a jiné metody analýzy zdravotního stavu člověka, léčby léky a dalších metod léčby a prevence lidského zdraví.

 

Další odborné informace a videa o ERI – umělé inteligenci v medicíně, najdete na stránkách:

www.eri-digitalhealth.com

Ceník

Skenování a kompenzace

1200,- Kč

Upozornění

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

Pacient by měl vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem.